بر اساس بیشترین تعداد مساله‌های حل کرده‌‌ی یک تیم از آن دانشگاه در سه مسابقه‌ی منطقه‌ای گذشته:

  1. سهمیه‌ی تیم‌های بالا مشخص شده است
  2. بقیه‌ی دانشگاه‌ها تا ۲ تیم می‌توانند بفرستند.
  3. مهلت ثبت نام جهارشنبه  ۱۳ آذر است. پس از تاریخ ظرفیت موجود به تیم‌های متقاضی دیگر داده خواهد شد.  لینک
  4. برای استفاده از تخفیف به این لینک مراجعه کنید