از تمامی شرکت کنندگان در مسابقه منطقه‌ای تهران تقاضا می‌شود، با توجه به اهمیت صدور گواهی‌نامه مسابقات برای این عزیزان، لطفا نسبت به صحیح وارد کردن اطلاعات در سایت "baylor" توجه کافی را داشته باشند. زیرا که اطلاعات ثبت شده در هنگام صدور گواهی نامه قابل تغییر نمی‌باشند.