پنج شنبه ۱۳ آذر آخرین مهلت ثبت نام تیم‌ها طبق سهمیه هاست


مراحل ثبت نام

سهمیه ها


از ۱۴ آذر  ظرفیت باقی مانده‌ی  سایت به دانشگاه هایی داده خواهد شد که درخواست اضافه سهمیه داده اند. این دانشگاه ها  هم فقط تا یک شنبه ۱۶ آذر  فرصت دارند تا ثبت نام خود را نهایی کنند.


فهرست تیم هایی که ثیت نام آنها نهایی شده است