به منظور فراهم آوردن شرایط بهتر برای شرکت در مسابقه چالشی، مهلت ارسال برنامه‌ها تا ساعت 6:00 صبح روز سه‌شنبه 25 آذرماه تمدید می‌شود.

البته شرکت‌کنندگان می‌بایست یک نسخه از برنامه خود را تا مهلت قبلی (شنبه 22 آذرماه) براساس دستورالعمل موجود، ارسال نمایند. دقت کنید که پذیرفته‌شدن برنامه نهایی شما، منوط به این ارسال می‌باشد.

روند برگزاری مسابقات به صورت دو حذفی خواهد بود. طبق زمان‌بندی، بازی‌های مسابقه چالشی صبح روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود. مراحل پایانی مسابقه نیز در مراسم افتتاحیه برگزار خواهد شد.


موفق باشید!