جوایز مسابقه‌ی امسال در بخش‌های زیر اهدا خواهد شد:

بخش اول
: تیم‌های برتر مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

  • سه تیم اول (از هر دانشگاه حداکثر یک تیم): هر تیم سه سکه‌ی تمام بهار آزادی
  • چهار تیم دوم (از هر دانشگاه حداکثر دو تیم): هر تیم سه نیم‌ سکه‌ی بهار آزادی
  • شش تیم سوم (از هر دانشگاه حداکثر دو تیم): هر تیم سه ربع سکه‌ی بهار آزادی

بخش دوم: تیم‌های برتر مسابقه‌ی چالشی

  • تیم اول: سه نیم‌ سکه‌ی بهار آزادی
  • تیم دوم: سه ربع سکه‌ی بهار آزادی
  • تیم سوم: سه سکه‌ی گرمی بهار آزادی
بخش سوم: سریع‌ترین حل مسائل مسابقه‌ی ای‌سی‌ام
  • هر مسئله‌: سه سکه‌ی ۱ گرمی پارسیان

جوایز به سه عضو دانش‌جوی تیم‌ها تعلق می‌یابد.