آقاى دکتر بیل پاوچر مدیر کل  مسابقه‌ى ای‌سى‌ام جهانى پس از چند روز بررسى سابقه‌ی مشکلات دو سال پیش و جریمه اعمال شده  برای تیم odd factory از دانشکده علوم دانشگاه تهران از اختیارات خود استفاده کرد و شخصا این تیم را به WF2015 در مراکش دعوت کرد. 

ضمن تشکر فراوان از ایشان و تبریک به همه بخصوص به  اعضاى این تیم و همکاران درگیر، امیدوارم این تیم با تمرین فراوان و کسب رتبه‌ی خوب در مسابقه جهانی، محبت ایشان را جبران کنند. 

به این ترتیب امسال  سه تیم از سایت تهران به WF راه مى یابند.