برای هر تیم اطلاعات زیر به صفحه‌ی عکس تیم‌ها افزوده شد:

  • نام دانشگاه و نام تیم
  • اسامی اعضای تیم (به ترتیب از چپ به راست)