برای تمامی تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه گواهی‌نامه صادر شده است. 

گواهی‌نامه‌‌ی تیم خود را می‌توانید از قسمت داشبورد در سایت بیلور دریافت کنید.