برای ثبت نام به آدرس http://icpc.aut.ac.ir مراجعه کنید.