امسال ۲۷ تقاضای درخواست سهمیه‌ی اضافی داشتیم و توانستیم بر اساس ظرفیت موجود و امتیاز دانشگاه‌ها به ۷ دانشگاه سهمیه‌ی اضافی اختصاص دهیم. نتایج به تمامی دانشگاه‌ها/تیم‌های درخواست‌دهنده از طریق ایمیل اطلاع داده شده است. نحوه‌ی تخصیص سهمیه‌های اضافی در آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها تشریح شده است.