برای سوال x در هر یک از زبان‌ها پارامترهای کامپایل به صورت زیر خواهد بود:

  • C++:

g++ -g -O2 -std=gnu++14 -static x.cpp

  • Java:

javac -encoding UTF-8 -sourcepath . -d . x.java

  • Python 2 (PyPy):

python2 -m x.py

  • Python 3 (CPython):

python3 -m x.py

 

 توجه داشته باشید که همانند مسابقه‌ جهانی، تضمینی برای این که تمام سوالات را بتوان با زبان پایتون در محدودیت زمانی در نظر گرفته شده حل کرد، وجود ندارد.