تیم اول: Cliché از دانشگاه صنعتی شریف
اعضا از راست به چپ: محمدمهدی شکری، محمدحسین نعمت‌اللهی، سیدپارسا میرطاهری

تیم دوم: On The Way از دانشگاه صنعتی شریف
اعضا از راست به چپ: علی احمدی ، ایمان غلامی، مجید گروسی


تیم سوم: NesheTeam از دانشگاه تهران 
اعضا از راست به چپ: آبتین باطنی، شایان حسینی، نوید رحیمی دانش

بدین ترتیب تیم‌های Cliché از دانشگاه صنعتی شریف و NesheTeam از دانشگاه تهران (در صورت تخصیص دو سهمیه به سایت تهران) به مسابقه‌ی جهانی ۲۰۱۸ چین راه پیدا خواهند کرد.