تیم اول: Kolompeh از دانشگاه صنعتی شریف

تیم دوم: Oh Toh! We're coming از دانشگاه صنعتی شریف

تیم سوم: Kamerana از دانشگاه صنعتی شریف

تیم چهارم: Deadlines Deadpolygons از دانشگاه صنعتی شریف

تیم پنجم: Temporarily Rebellion از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تیم ششم: NeshesTeam از دانشگاه تهران

بدین ترتیب تیم Kolompeh از دانشگاه صنعتی شریف نماینده‌ی اول سایت منطقه‌ای تهران در مسابقات جهانی، و در صورت تخصیص دو سهمیه به سایت تهران، تیم Temporarily Rebellion از دانشگاه صنعتی امیرکبیر نماینده‌ی دوم خواهد بود.

در ضمن کاپ‌های اول تا سوم مسابقه به ترتیب به دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران تعلق گرفت.