با توجه به شرایط ویژه‌ی سال جاری و برگزاری آنلاین مسابقه‌ی منطقه‌ای، با تصویب کمیته‌ی راهبری مسابقه مقرر شد سهمیه‌ی دانشگاه‌ها در مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال به دو برابر افزایش یابد. بر این اساس جدول سهمیه‌ی جدید دانشگاه‌ها به شرح زیر خواهد بود.

لازم به ذکر است که شرط حل حداقل یک مسئله در مسابقه‌ی اینترنتی برای ثبت‌نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای همچنان به قوت خود باقی است. در ضمن نتایج مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال در تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها در سال بعد تاثیری نخواهد داشت.


Institution Quota
Sharif University of Technology 8
Amirkabir University of Technology 8
University of Tehran 8
Shahid Beheshti University 6
Ferdowsi University of Mashhad 6
Khaje Nasir Toosi University of Technology 6
Isfahan University of Technology 6
Guilan University 6
University of Tabriz 4
University of Isfahan 4
Iran University of Science & Technology 4
Sadjad University of Technology 4
Islamic Azad University of Mashhad 4
Shiraz University 4
Alzahra University 2
Bu-Ali Sina University 2
Golestan University of Gorgan 2
Semnan University 2
Shahid Bahonar University of Kerman 2
Yazd University 2
Hamedan University of Technology 2
Sheikhbahaee Universtity 2
Khayyam University 2
Shahab Danesh University 2
University of Zanjan 2
Shahrood University 2
Birjand University 2
University of Sistan and Baluchestan 2
Qom University 2
Babol University of Technology 2
Vali-E-Asr University 2
Mohaghegh Ardebili University 2
University of Bojnourd 2
University of Mazandaran 2
Islamic Azad University of Qazvin 2
Imam Reza University of Mashhad 2
University of Kurdistan 2
University of Bonab 2
Persian Gulf University 2
Shahreza University 2
Qom Islamic Azad University 2
Azad University of Lahijan 2
University of Science & Culture 2
Buein Zahra Technical University 2
Kharazmi University 2
Qom Technical And Vocational University 2
Razi University of Kermanshah 2
University of Science and Technology of Mazandaran 2
Shiraz University of Technology 2
Islamic Azad University of Hamedan 2
Urmia University Of Technology 2
University of Zabol 2
Khatam Alanbia University of Technology 2
Azarbijan Shahid Madani University 2
Payame Noor University 2
Islamic Azad University of Tehran - Central Branch 2
Payame Noor University of North Tehran 2
Yazd Roghayeh University 2