پارامترهای کامپایل برای هر یک از زبان‌های برنامه‌سازی به صورت زیر خواهد بود:

  • C++ (GCC 7.5):
    g++ -x c++ -std=gnu++17-Wall -O2 -static -pipe ${file}
  • Java (OpenJDK 1.8):
    javac -encoding UTF-8 -d . ${file}
  • Python 3 (CPython 3.6):
    python3 -m py_compile ${file}

  • توجه داشته باشید که تضمینی برای این که تمام سوالات مسابقه را بتوان با زبان پایتون در محدودیت زمانی در نظر گرفته شده حل کرد، وجود ندارد.