همانند سال گذشته تیم برتر مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران مستقیما به مسابقه‌ی جهانی راه خواهد یافت. علاوه بر آن تعدادی از تیم‌های برتر مسابقه‌ی منطقه‌ای سایت تهران برای شرکت در مسابقه‌ی سوپرریجنال غرب آسیا معرفی خواهند شد تا طی رقابت با تیم‌های برتر سایر مسابقات منطقه‌ای کشورهای غرب آسیا شانس خود را برای کسب سهمیه‌ی شرکت در مسابقه‌ی جهانی امتحان کنند. قوانین راهیابی تیم‌ها از سایت تهران به مسابقه‌ی سوپرریجنال به صورت زیر خواهد بود:

  • از هر دانشگاه حداکثر دو تیم بر اساس رتبه در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران به مسابقه‌ی سوپرریجنال معرفی خواهند شد.
  • از دانشگاه حائز رتبه‌ی اول در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران فقط یک تیم (تیم برتر) به مسابقه‌ی سوپرریجنال معرفی خواهد شد.
  • سهمیه‌ی تعداد تیم‌هایی که از سایت تهران به مسابقه‌ی سوپرریجنال معرفی خواهند شد، پس از برگزاری سایر مسابقات منطقه‌ای غرب آسیا و توسط کمیته‌ی برگزاری سوپرریجنال تعیین خواهد شد.