پارامترهای کامپایل برای هر یک از زبان‌های برنامه‌سازی به صورت زیر خواهد بود:

 • C:
  gcc -x c -std=gnu11 -Wall -O2 -static -pipe ${file} -lm
  • C++:
   g++ -x c++ -std=gnu++17 -Wall -O2 -static -pipe ${file}
   • Java:
    javac -encoding UTF-8 -d . ${file}

   • Python 3 (CPython):
    pypy3 -m py_compile ${file}

   توجه داشته باشید که همانند مسابقه‌‌ی جهانی، تضمینی برای این که تمام سوالات را بتوان با زبان پایتون در محدودیت زمانی در نظر گرفته شده حل کرد، وجود ندارد.